Vacatures


Momenteel zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die in de rol van pedagogisch medewerk(st)er flexibel met hun tijd kunnen en willen omgaan.
Dit houdt in dat we behoefte hebben aan mensen die openstaan voor een oproepcontract, die één of meer vaste dagen per week willen en kunnen reserveren om ingezet te worden in de voor- en/ of naschoolse opvang en/ of op een van de kinderdagverblijven.

De pedagogisch medewerk(st)er is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen op een locatie. De doelgroep en soort opvang kan verschillen, we bieden zowel kinderdagopvang als buitenschoolse opvang aan.
Wat wordt er van de pedagogisch mederk(st)er verwacht:

 • Begeleiden van kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht;
 • Scheppen van een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleren van kinderen, door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, zich verder te ontwikkelen;
 • Begeleiden van kinderen bij de dagelijkse voorkomende bezigheden;
 • Organiseren van activiteiten gericht op ontwikkeling;
 • Zorg dragen voor de dagelijkse verzorging van kinderen volgens de geldende hygiëne-eisen en afspraken met de ouders;
 • Informatie uitwisseling, zodanig dat ouders en collega’s beschikken over de voor de verzorging en begeleiding relevante informatie, zodat het kind zo optimaal mogelijk opgevangen kan;
 • Houdt ruimten en materiaal beschikbaar met als resultaat een schone, opgeruimde binnen- en buitenruimte en een goed verzorgde inventaris, zodat kinderen in een schone en veilige omgeving opgevangen worden;

Het profiel van de rol

 • In het bezit van een van de hieronder genoemde opleidingsniveaus*;
 • Pedagogische kennis;
 • Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
 • Kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen;
 • Kennis van de ontwikkelingsfases van een kind;Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van verslagen en contacten met ouders;
 • Bezwarende omstandigheden kunnen onderdeel uitmaken van de rol, bijvoorbeeld fysieke belasting door het tillen van kinderen;
 • Een pre is het bezit van een geldig BHV-diploma

Opleidingsniveau
Algemeen geldt dat het diploma MBO-SPW Kwalificatieniveau 3 bevoegdheid geeft tot uitoefening van de rol van pedagogisch medewerk(st)er, indien dit bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) aan deze opleiding stelt.
In de CAO kinderopvang is vastgelegd welke opleidingen ook toegang geven tot uitoefening van de rol van pedagogisch medewerk(st)er. Hieronder een opsomming, de meest recente lijst is in de CAO terug te vinden:

 • diploma Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP);
 • diploma MBO-AB en -SCW (kwalificatieniveau 4), en -SD (kwalificatieniveau 3 en 4);
 • diploma MBO-CW, -IW, -SD, -V, -VZ, -SA, -AW, -AT;
 • diploma MDGO-AW/RW, -AW/CW, -AB, -SA/SD, -VZ, -VP;
 • diploma Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV 3-jarig);
 • diploma Leidster kindercentra van de OVDB;
 • diploma vakopleiding Leidster kindercentra, conform de WEB;
 • diploma Onderwijsassistent (3-jarig, kwalificatieniveau 4);
 • overgangsbewijs naar laatste jaar pedagogische academie;
 • diploma MBO-VIG (verzorgende individuele gezondheidszorg/kwalificatieniveau     3);
 • diploma VSID/KDV (verdere scholing in dienstverband/kinderdagverblijven);
 • 3e jaar parttime opleiding HBO volgend: richtingen SPH, CMV, MWD;
 • diploma pedagogische academie;
 • diploma applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op/ in combinatie met kleuterakte A/B);
 • akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding);
 • akte Kleuterleidster B;
 • diploma lerarenopleiding Omgangskunde, Verzorging/ Huishoudkunde, Verzorging/ Gezondheidskunde;
 • diploma Verpleegkunde A, -B, -Z;
 • diploma Kinderverzorging en Opvoeding;
 • diploma HBO: richtingen SPH, CMV, MWD;
 • diploma HBO-IW, -CW, -MW, -J, -V;
 • diploma Mikojel (dagopleiding academies Middeloo, Kopse Hof en Jelburg);
 • diploma Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek;
 • diploma NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs);
 • diploma HBO Creatieve therapie;
 • diploma docent Dans;
 • diploma docent Drama;
 • diploma EMGZ (extramurale gezondheidszorg).

Een schriftelijke reactie met motivatie en c.v. kan gericht worden aan info@kidts.nl.